Prodávající a provozovatel internetového portálu:

Nábytok Mirek - Ing. Igor Mirek - MI - 1
sídlom Južná trieda 82, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 10 824 588 , IČ DPH: SK1020634879
Firma je zapísana na Obvodnom úrade v Košiciach – odbor živnostenského podnikania , Hroncova 13 , 041 70 Košice č. OŽP-C/2006/00527-9/CR1 č. živn.reg. 803-5487
Zodpovedná osoba: Ing. Matúš Mirek
Telefónny kontakt: +421 915 968 449
E-mailový kontakt: info@nabytekmirek.cz 

Reklamační řád

Článek I. Obecná ustanovení

I. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží na základě nabídky prodávajícího zveřejněné na internetové stránce www.nabytekmirek.cz .

II.Tieto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. I odst. I těchto obchodních podmínek.

III.Obchodné podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.nabytekmirek.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV.Kupujúci zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.

V.Zmluvné strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost stran.

Článek II. Definice

I. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu:
Obchodní jméno: Nábytek Mirek, Ing. Igor Mirek - MI - 1
Registrace: zap. na Obvodním úřadě v Košicích, obor živnostenského podnikání pod reg. č. 803-5487

Místo podnikání: Jižní třída 82, 040 01 Košice
IČO: 10 824 588
DIČ: 1020634879
IČ DPH: SK 1020634879
e-mail: info@nabytekmirek.cz
tel .: 055/677 19 24

II.Kupujúcim je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
III.Kupujúcim spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
IV.Právne vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obč. Zák."), Zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.
V.Kupujúcim podnikatelům je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obch. Zák."):

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

VI.Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro východne slovensko

Vrátna č. 3, 043 79 Košice
tel. č .: 055/6220 781
fax č .: 055/6224 547

e-mail: ke@soi.sk

Článek III. Uzavření kupní smlouvy

I.Zoznam zboží na stránkách internetového obchodu www.nabytekmirek.cz  je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je uvedena u každého produktu zvlášť.

II.Okrem běžně dodávaného zboží může kupující individuálně uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení zboží podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobené na míru nebo určený speciálně pro jednoho spotřebitele (dále jen "zboží zhotovené na zakázku"). Tato skutečnost je vyznačena na stránce e-shopu při popisu a specifikaci hlavních vlastností zboží zhotoveného na zakázku pojmem "výroba na zakázku" nebo "výroba na míru". Z charakteru zboží zhotoveného na zakázku vyplývají zvláštní podmínky prodeje uvedené v příslušných právních předpisech a těchto obchodních podmínkách.

III.Tovar nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na internetové stránce provozovatele, objednávkou zaslanou mailem nebo učiněnou telefonicky.

Elektronická objednávka

Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupuje zákazník tak, že vybrané zboží umístí do košíku kliknutím "Do košíku". U zboží zhotoveném na zakázku musí kupující v rámci výběru zadat zvláštní požadavky na zhotovení zboží. Po ukončení nakupování kupující na stránce nákupního košíku zvolí způsob dokončení objednávky s registrací nebo bez registrace na internetovém obchodě. Následně vyplní fakturační údaje, dodací informace, způsob dopravy a platby. Po revizi objednávky a potvrzení obchodních podmínek ji závazně objedná kliknutím na "Závazně objednat s povinností platby". Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.

E-mail

Při objednávce zaslané mailem kupující vyplní jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu. Dále kupující uvede název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.

telefonická objednávka

Objednávku provedenou telefonicky je třeba potvrdit e-mailem. Potvrzující e-mail obsahuje jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.

IV. Telefonickou objednávku nebo objednávku zaslanou e-mailem prodávající manuálně vloží do administrace e-shopu, čímž se objednávka považuje za doručenou.

V. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoliv prostředku dálkové komunikace je závazná. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

VI. Přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujícího zadaný v objednávce. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje číslo a souhrn objednávky.

VII. Ihned po přijetí objednávky prodávající prověří osobu kupujícího a dostupnost zboží. Následně potvrdí uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, a to elektronickou poštou na e-mail kupujícího zadaný v objednávce. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou. Smlouva, jejímž předmětem je zboží zhotovené na zakázku, se považuje za uzavřenou až zaplacením zálohy v dohodnuté výši.

VIII. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

IX. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen s ním kupní smlouvu uzavřít. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména v případě, pokud tato osoba předtím podstatným způsobem porušila smlouvu nebo tyto obchodní podmínky, ve vztahu k prodávajícímu konala v rozporu s dobrými mravy nebo pokud vybrané zboží není možné zhotovit nebo dodat.

X. Kupující má právo závaznou objednávku zrušit (stornovat) bez udání důvodu do 24 hodin od přijetí potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Na stornování objednávky se použitou ustanovení o odstoupení od smlouvy. Kupující stornuje objednávku odesláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Zrušení objednávky potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu.

XI. Objednávku, jejímž předmětem je dodání zboží vyrobeného na zakázku, není možné stornovat.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

I.Predmetom kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.

II.Predávajúci je povinen zejména:
- poskytnout spotřebiteli informace podle relevantních zákonů,
- zhotovit zboží na zakázku dle požadavků kupujícího,
- zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození,
- dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
- dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.

III. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.

IV. Kupující je povinen zejména:

- včas převzít zboží v místě určení,
- zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, pokud se strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
- potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

V. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících mu z kupní smlouvy odpovídá ve smyslu § 420 Obč. zák. za škodu, která tímto porušením prodávajícímu vznikla.

VI. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto obchodní podmínky, budou řešeny výhradně podle platných právních předpisů právního řádu České republiky.

Článek V. Cena zboží nebo služby

I. Cena zboží včetně DPH je uvedena u popisu a specifikaci zboží v náhledu jednotlivého zboží a po vložení konkrétního zboží do košíku je současně celková cena zboží včetně DPH uvedená v objednávce zboží. K celkové kupní ceně zboží v závislosti na kupujícím vybraných možností mohou být započteny náklady na dopravu, dodání zboží, poštovné a poplatky za jiné služby. O výši poplatků je kupující informován v závislosti od svého výběru v jednotlivých krocích provádění objednávky a také na stránkách e-shopu v části Doprava a platba eshop, Prodloužená záruka & pojištění zboží.

II. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění zboží na webovém sídle.

III. Při objednávce realizované prostřednictvím e-shopu je rozhodná cena zboží v okamžiku odeslání objednávky. Při objednávce realizované jiným prostředkem dálkové komunikace je rozhodná cena zboží, uvedené v e-shopu v době doručení objednávky.

IV. Daňovým dokladem je faktura, přiložena k zásilce, která slouží i jako dodací a záruční list.

Článek VI. Doprava, vynáška a montáž

I. Kupující si může zvolit z následujících způsobů dodání zboží:

a) osobní odběr v jedné z prodejen prodávajícího,
b) doprava zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím.

II.
Prodávající zajišťuje dopravu zboží do místa určeného kupujícím samostatně. Náklady na dodání zboží jsou vyčísleny na stránce Doprava. ( 800 Kč na objednávku )
III. Prodávající zajišťuje pro kupujícího i další služby spojené s dodáním zboží, a to vynášku a montáž tovaru.Náklady na tyto služby jsou vyčísleny v části Doprava.

Článek VII. platební podmínky

I. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději při převzetí zboží.

II. Pokud se strany nedohodnou jinak a e-shop takový způsob platby v době odeslání objednávky umožňuje, kupující si při vyhotovování objednávky zvolí jeden ze způsobů platby uvedených v objednávkovém formuláři e-shopu a uhradí sjednanou cenu ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách pro zvolený způsob platby , nebylo zvlášť dohodnuto jinak. Prodávající umožňuje následující způsoby platby:

a) v hotovosti, platbou ve vybrané prodejně prodávajícího při osobním odběru zboží,
b) platební kartou, platbou ve vybrané prodejně prodávajícího při osobním odběru zboží,
c) na dobírku, tj v hotovosti při doručení přepravní službou,
d) bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího č. 2200397734 / 8330 vedený v FIO BANKA

III.V případě platby v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v prodejně nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

IV.Ak si kupující zvolil v objednávce platbu v hotovosti při osobním odběru zboží, způsob platby již není možné měnit a kupující nemůže kupní cenu zaplatit platební kartou v prodejně prodávajícího.

V. V případě platby kupní ceny nebo zálohy bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupující povinen při úhradě uvést variabilní symbol platby, který mu oznámil prodávající. Variabilním symbolem je číslo objednávky.

VI. Pokud jde o prodej zboží zhotoveného na zakázku nebo se strany zvlášť dohodnou, prodávající je oprávněn žádat od kupujícího úhradu přiměřené zálohy kupní ceny. Požadovanou částku zálohy určí prodávající, a to nejméně ve výši 50% z ceny zboží. Strany si dohodly, že dodací lhůta podle článku VIII odst.
1 těchto obchodních podmínek začíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena prodávajícímu. Záloha je splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, pokud není v objednávkovém formuláři nebo zvláštní písemné dohodě uvedeno jinak, a to bezhotovostním převodem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zbytek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží. Pokud kupující poruší svou povinnost uhradit zbytek kupní ceny ve smyslu těchto obchodních podmínek, přestože zboží zhotovené na zakázku byl řádně vyroben a kupující byl vyzván k jeho převzetí, má prodávající právo na uplatnění smluvní pokuty vůči kupujícímu ve výši zaplacené zálohy.

Článek VIII - Dodací podmínky

I. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve lhůtě na dodání. Informace o lhůtě na dodání je uvedena individuálně u každého nabízeném zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že se nachází na skladě prodávajícího, prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. Pokud kupující s dodatečnou lhůtou na plnění nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy.
II. Pokud jde o zboží, které se nenachází na skladě, jde o zhotovení zboží na zakázku. Prodávající sdělí dodací lhůtu zboží zhotoveného na zakázku kupujícímu elektronickou poštou v potvrzení objednávky. V případě, že kupující s lhůtou na dodání zboží zhotoveného na zakázku nesouhlasí, je oprávněn objednávku stornovat do 24 hodin od doručení oznámení.
III. Způsob a místo dodání zboží je kupující povinen si zvolit v objednávce v souladu s čl. VI těchto obchodních podmínek.
IV. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce a v čase oznámeném prodávajícím v informačním e-maily o dodání zboží, a to osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.

Osobní odběr v prodejně prodávajícího

O doručení a / nebo termínu doručení zboží na zvolenou adresu prodejny a trvání odběrní lhůty se zavazuje prodávající informovat kupujícího bez zbytečného odkladu zasláním tzv. informačního e-mailu o dodání, pokud nebude dohodnuto jinak. Zboží bude připraven k odběru a převzetí na adrese prodejny prodávajícího, a to v termínu určeném prodávajícím v informačním e-mailu o dodání. Pokud není trvání a / nebo konec odběrní lhůty určený nebo v případě pochybností je odběrná lhůta 5 kalendářních dnů ode dne zaslání informačního e-mailu o dodání zboží nebo 5 kalendářních dnů od data, který je v informačním e-mailu o dodání uveden jako den doručení zboží, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající může poskytnout kupujícímu dodatečnou odběrnou lhůtu 2 kalendářních dnů, o čemž bude informovat kupujícího e-mailem. Pokud si kupující nevyzvedne zboží v odběrní lhůtě nebo v dodatečné odběrní lhůtě (pokud mu byla poskytnuta), je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající zajistí objednané zboží nacházel v určené prodejně prodávajícího během odběrní lhůty, přičemž kupující je oprávněn vyzvednout si ho během otevíracích hodin této prodejny. Po uplynutí odběrní lhůty, případně dodatečné odběrní lhůty, se zboží posílá zpět do skladu. Pokud si kupující zboží neodebere v odběrní lhůtě, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náklady spojené se skladováním zboží ve výši 3 € za den, a to počínaje prvním dnem po skončení odběrní lhůty nebo dodatečné odběr lhůty podle tohoto článku, pokud nebyla mezi stranami sjednána jiná lhůta .

Dodání zboží do místa určeného prodávajícím

O termínu doručení zboží na místo určené kupujícím bude prodávající informovat kupujícího při expedici zboží ze skladu prodávajícího zasláním informačního e-mailu o dodání, v němž uvede termín dodání zboží. O tomto termínu může prodávající zaslat kupujícímu i SMS zprávu. Doručení zboží zajistí prodávající nejpozději ve lhůtě pro dodání určené podle tohoto článku. Kupující je povinen převzít zboží řádně a včas v místě a v čase určeném v souladu s tímto článkem a potvrzeném prodávajícím v informačním e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a včas, může prodávající provést opětovné doručování zboží. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto porušením povinností vznikla v souladu s § 420 Obč. zák. Škoda spočívá zejména v nákladech na doručování a opakované doručování zboží, nákladech spojených s uskladněním zboží. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

V. Při přebírání zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a / nebo zničena, kupující ihned kontaktuje prodávajícího a se zasilatelskou společností (v případě osobního odběru v prodejně s pověřeným pracovníkem prodávajícího) sepíše "Zápis o škodě na zásilce".

Článek IX. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.


Článek X - Odstoupení od smlouvy

I. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

II. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
III. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího písemně, a to v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy
IV. Právní úkon směřující k odstoupení od smlouvy je možné zaslat v listinné podobě na adresu:

Nábytek Mirek, Ing. Igor Mirek -mi-1
Jižní třída 82, 040 01 Košice

nebo mailem na info@nabytekmirek.cz nebo osobně předat v listinné podobě v prodejně prodávajícího.

V. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.
VI. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel zašle zboží / předá zboží osobně prodávajícímu na následující adrese:

Nábytek Mirek, Ing. Igor Mirek -mi-1
Jižní třída 82, 040 01 Košice

nebo v některé z prodejen prodávajícího.

Spotřebitel může vrátit pouze zboží, které není poškozen, zničen nebo jinak opotřebovaný z důvodu zacházení nad rámec nutného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

Vrácení zboží zhotoveného na zakázku

 VII. podle § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Sb. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a uvedeným ustanovením zákona, není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku nebo zboží na míru. (Např. Při objednávce sedačky nebo rohové sedací soupravy jde o zhotovení zboží na zakázku, protože si kupující volí barvu látky)

VIII. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě.

IX. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

XI. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

XII. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

XIII. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

XIV. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.

XV. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.

XVI. Prodávající se může dohodnout na zrušení kupní smlouvy s kupujícím spotřebitelem i po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo s kupujícím spotřebitelem, kterému nevznikl nárok na odstoupení od smlouvy (zhotovení zboží na zakázku) nebo kupujícím podnikatelem, a to kdykoliv po uzavření kupní smlouvy. Pro tento případ vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody spočívající zejména v úhradě vzniklých nákladů a nárok na smluvní pokutu ve výši 3% z kupní ceny za každý den trvání smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

XVII. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nebo její části, pokud:

a) se zboží nevyrábí nebo se přestal vyrábět,
b) jestliže došlo k vyprodání zásob,
c) pokud není možné zboží dodat řádně a včas,
d) pokud kupující zboží nepřevzal řádně a včas,
e) pokud se změnila kupní cena u dodavatele.

Článek XI. Odpovědnost prodávajícího za vady a reklamační podmínky

Odpovědnost prodávajícího za vady a podmínky reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetové stránce www.nabytekmirek.cz.
Článek XII. platnost smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.
Článek XIII. Ochrana osobních údajů

I. Osobní údaje o kupujících zpracovává prodávající v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
II. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.nabytekmirek.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

I. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.nabytekmirek.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak.
II. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
III. Prodávající není vázán žádným kodexem chování.
IV. Tyto obchodní podmínky jsou vypracované advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu www.nabytekmirek.cz, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona 618/2003 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, nikoliv však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.
V. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2016.

Za správnost: JUDr. Zdenka Lániková

Lanikova Group, s.r.o. advokátní kancelář