Prodávající a provozovatel internetového portálu:

Nábytok Mirek - Mirek s.r.o.
sídlom Južná trieda 82, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 48 286 320 , IČ DPH: SK2120119914
Firma je zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 37829/V
Zodpovedná osoba: Ing. Matúš Mirek
Telefónny kontakt: +421 915 968 449
E-mailový kontakt: info@nabytekmirek.cz 

Reklamační řád

Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky
internetového obchodu www.nabytekmirek.cz


Článek I
Obecná ustanovení

I. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetové stránky www.nabytekmirek.cz.
II. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. I odst. I těchto obchodních podmínek.
III. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.nabytekmirek.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
IV. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil a jejich obsahu porozuměl.
V. Strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost stran.

Článek II
Definice

I. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu:
Obchodní jméno: Nábytek Mirek, Mirek s.r.o.
Registrace: zap. v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 37829/V
Místo podnikání: Jižní třída 82, 040 01 Košice
IČO: 48 286 320 
DIČ: 2120119914
IČ DPH: SK2120119914
e-mail: info@nabytekmirek.cz
I. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
II. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
III. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obč. Zák."), Zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.
IV. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obch. Zák."):
 osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
V. Orgánem dozoru je:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/6224 547

e-mail: ke@soi.sk

Článek III
Uzavření kupní smlouvy

I. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu www.nabytekmirek.cz je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je uvedena u každého produktu zvlášť.
II. Kromě běžně dodávaného zboží může kupující individuálně uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení zboží podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobené na míru nebo určený speciálně pro jednoho spotřebitele (dále jen "zboží zhotovené na zakázku"). Tato skutečnost je vyznačena na stránce e-shopu při popisu a specifikaci hlavních vlastností zboží zhotoveného na zakázku pojmem "výroba na zakázku" nebo "výroba na míru". Z charakteru zboží zhotoveného na zakázku vyplývají zvláštní podmínky prodeje uvedené v příslušných právních předpisech a těchto obchodních podmínkách.
III. Zboží nabízené prodávajícím je možné objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na internetové stránce provozovatele, objednávkou zaslanou mailem nebo učiněnou telefonicky.
Elektronická objednávka
Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu postupuje zákazník tak, že vybrané zboží umístí do košíku kliknutím "Do košíku". U zboží zhotoveném na zakázku musí kupující v rámci výběru zadat zvláštní požadavky na zhotovení zboží. Po ukončení nakupování kupující na stránce nákupního košíku zvolí způsob dokončení objednávky s registrací nebo bez registrace na internetovém obchodě. Následně vyplní fakturační údaje, dodací informace, způsob dopravy a platby. Po revizi objednávky a potvrzení obchodních podmínek ji závazně objedná kliknutím na "Závazně objednat s povinností platby". Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.
E-mail
Při objednávce zaslané mailem kupující vyplní jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu. Dále kupující uvede název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.
telefonická objednávka
Objednávku provedenou telefonicky je třeba potvrdit e-mailem. Potvrzující e-mail obsahuje jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.
IV. Telefonickou objednávku nebo objednávku zaslanou e-mailem prodávající manuálně vloží do administrace e-shopu, čímž se objednávka považuje za doručenou.
V. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoliv prostředku dálkové komunikace je závazná. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
VI. Přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujícího zadaný v objednávce. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje číslo a souhrn objednávky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky se kupní smlouva ještě nepovažuje za uzavřenou.
VII. Ihned po přijetí objednávky prodávající prověří dostupnost zboží a potvrdí uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, a to elektronickou poštou na e-mail kupujícího zadaný v objednávce. Doručením potvrzení se považuje kupní smlouva za uzavřenou.
VIII. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
IX. Kupující má právo závaznou objednávku zrušit (stornovat) bez udání důvodu do 24 hodin od přijetí potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Na stornování objednávky se použitou ustanovení o odstoupení od smlouvy. Kupující stornuje objednávku odesláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Zrušení objednávky potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu.
X. Objednávku, jejímž předmětem je dodání zboží vyrobeného na zakázku, není možné stornovat.


Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran

I. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.
II. Prodávající je povinen zejména:
• poskytnout spotřebiteli informace podle relevantních zákonů,
• zhotovit zboží na zakázku dle požadavků kupujícího,
• zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození,
• dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
• dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.
III. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.
IV. Kupující je povinen zejména:
• včas převzít zboží v místě určení,
• zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, pokud se strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
• potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Článek V
Cena zboží nebo služby

I. Cena zboží včetně DPH je uvedena u popisu a specifikaci zboží v náhledu jednotlivého zboží a po vložení konkrétního zboží do košíku je současně celková cena zboží včetně DPH uvedená v objednávce zboží. K celkové kupní ceně zboží v závislosti na kupujícím vybraných možností mohou být započteny náklady na dopravu, dodání zboží, poštovné a poplatky za jiné služby. O výši poplatků je kupující informován v závislosti od svého výběru v jednotlivých krocích provádění objednávky a také na stránkách e-shopu v části Doprava a platba eshop, Prodloužená záruka & pojištění zboží.
II. Prodávající je vázán svou nabídkou včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění zboží na webovém sídle.
III. Při objednávce realizované prostřednictvím e-shopu je rozhodná cena zboží v okamžiku odeslání objednávky. Při objednávce realizované jiným prostředkem dálkové komunikace je rozhodná cena zboží, uvedené v e-shopu v době doručení objednávky.
IV. Daňovým dokladem je faktura, přiložena k zásilce, která slouží i jako dodací a záruční list.

Článek VI
Doprava, vynáška a montáž

I. Kupující si může zvolit z následujících způsobů dodání zboží:
a) osobní odběr v jedné z prodejen prodávajícího,
b) doprava zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím.
II. Prodávající zajišťuje dopravu zboží do místa určeného kupujícím samostatně. Náklady na dodání zboží jsou vyčísleny na stránce Doprava.
III. Prodávající zajišťuje pro kupujícího i další služby spojené s dodáním zboží, a to vynášku a montáž zboží. Náklady na tyto služby jsou vyčísleny v části Doprava.

Článek VII
platební podmínky

I. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději při převzetí zboží.
II. Pokud se strany nedohodnou jinak a e-shop takový způsob platby v době odeslání objednávky umožňuje, kupující si při vyhotovování objednávky zvolí jeden ze způsobů platby uvedených v objednávkovém formuláři e-shopu a uhradí sjednanou cenu ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách pro zvolený způsob platby , nebylo zvlášť dohodnuto jinak. Prodávající umožňuje následující způsoby platby:
a) v hotovosti, platbou ve vybrané prodejně prodávajícího při osobním odběru zboží,
b) platební kartou, platbou ve vybrané prodejně prodávajícího při osobním odběru zboží,
c) na dobírku, tj v hotovosti při doručení přepravní službou,
d) bezhotovostně, převodem na účet prodávajícího č. SK5683300000002001474581 ( kč ) vedený v FIO BANKA
III. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v prodejně nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bezhotovostním převodem je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
IV. Pokud si kupující zvolil v objednávce platbu v hotovosti při osobním odběru zboží, způsob platby již není možné měnit a kupující nemůže kupní cenu zaplatit platební kartou v prodejně prodávajícího.
V. V případě platby kupní ceny nebo zálohy bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupující povinen při úhradě uvést variabilní symbol platby, který mu oznámil prodávající. Variabilním symbolem je číslo objednávky.
VI. Pokud jde o prodej zboží zhotoveného na zakázku nebo se strany zvlášť dohodnou, prodávající je oprávněn žádat od kupujícího úhradu přiměřené zálohy kupní ceny. Strany se dohodnou na záloze minimálně ve výši 50% z ceny zboží. Dodací lhůta podle článku VIII odst. 1 těchto obchodních podmínek začíná běžet až okamžikem, kdy je záloha připsána na účet prodávajícího. Záloha je splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, pokud není v objednávkovém formuláři nebo zvláštní písemné dohodě uvedeno jinak, a to bezhotovostním převodem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zbytek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží. Pokud kupující ve lhůtě splatnosti zálohu nezaplatí, prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.
VII. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení věci na zakázku není možné odstoupit, a proto, je povinen zaplatit kupní cenu řádně a včas bez ohledu na to, zda zboží zhotovené na zakázku převzal.

Článek VIII
dodací podmínky

I. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve lhůtě na dodání. Informace o lhůtě na dodání je uvedena individuálně u každého nabízeném zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že se nachází na skladě prodávajícího, prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. Pokud kupující s dodatečnou lhůtou na plnění nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy.
II. Pokud jde o zboží, které se nenachází na skladě, jde o zhotovení zboží na zakázku. Prodávající sdělí dodací lhůtu zboží zhotoveného na zakázku kupujícímu elektronickou poštou v potvrzení objednávky. V případě, že kupující s lhůtou na dodání zboží zhotoveného na zakázku nesouhlasí, je oprávněn objednávku stornovat do 24 hodin od doručení oznámení.
III. Způsob a místo dodání zboží je kupující povinen si zvolit v objednávce v souladu s čl. VI těchto obchodních podmínek.
IV. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce a v čase oznámeném prodávajícím v informačním e-maily o dodání zboží, a to osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.


Osobní odběr v prodejně prodávajícího
O doručení a / nebo termínu doručení zboží na zvolenou adresu prodejny a trvání odběrní lhůty se zavazuje prodávající informovat kupujícího bez zbytečného odkladu zasláním tzv. informačního e-mailu o dodání, pokud nebude dohodnuto jinak. Zboží bude připraven k odběru a převzetí na adrese prodejny prodávajícího, a to v termínu určeném prodávajícím v informačním e-mailu o dodání. Pokud není trvání a / nebo konec odběrní lhůty určený nebo v případě pochybností je odběrná lhůta 5 kalendářních dnů ode dne zaslání informačního e-mailu o dodání zboží nebo 5 kalendářních dnů od data, který je v informačním e-mailu o dodání uveden jako den doručení zboží, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající může poskytnout kupujícímu dodatečnou odběrnou lhůtu 2 kalendářních dnů, o čemž bude informovat kupujícího e-mailem. Pokud si kupující nevyzvedne zboží v odběrní lhůtě nebo v dodatečné odběrní lhůtě (pokud mu byla poskytnuta), je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající zajistí objednané zboží nacházel v určené prodejně prodávajícího během odběrní lhůty, přičemž kupující je oprávněn vyzvednout si ho během otevíracích hodin této prodejny. Po uplynutí odběrní lhůty, případně dodatečné odběrní lhůty, se zboží posílá zpět do skladu. Pokud si kupující zboží neodebere v odběrní lhůtě, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náklady spojené se skladováním zboží ve výši 3 € za den, a to počínaje prvním dnem po skončení odběrní lhůty nebo dodatečné odběr lhůty podle tohoto článku, pokud nebyla mezi stranami sjednána jiná lhůta .


Dodání zboží do místa určeného prodávajícím
O termínu doručení zboží na místo určené kupujícím bude prodávající informovat kupujícího při expedici zboží ze skladu prodávajícího zasláním informačního e-mailu o dodání, v němž uvede termín dodání zboží. O tomto termínu může prodávající zaslat kupujícímu i SMS zprávu. Doručení zboží zajistí prodávající nejpozději ve lhůtě pro dodání určené podle tohoto článku. Kupující je povinen převzít zboží řádně a včas v místě a v čase určeném v souladu s tímto článkem a potvrzeném prodávajícím v informačním e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a včas, může prodávající provést opětovné doručování zboží. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a účtovat si náklady spojené se skladováním zboží ve výši 3 € za den, a to počínaje prvním dnem vrácení zboží prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.
IV. Při přebírání zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a / nebo zničena, kupující ihned kontaktuje prodávajícího a se zasilatelskou společností (v případě osobního odběru v prodejně s pověřeným pracovníkem prodávajícího) sepíše "Zápis o škodě na zásilce".

Článek X
Odstoupení od smlouvy

I. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. Spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
II. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.
III. Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího písemně, a to v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy.
IV. Právní úkon směřující k odstoupení od smlouvy je možné zaslat v listinné podobě na adresu:
Nábytek Mirek, Mirek.s.r.o.
Jižní třída 82, 040 01 Košice
nebo mailem na info@nabytekmirek.cz nebo osobně předat v listinné podobě v prodejně prodávajícího.
V. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.
VI. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Spotřebitel zašle zboží / předá zboží osobně prodávajícímu na následující adrese:
Nábytek Mirek, Mirek.s.r.o.
Jižní třída 82, 040 01 Košice
nebo v některé z prodejen prodávajícího.
Spotřebitel může vrátit pouze zboží, které není poškozen, zničen nebo jinak opotřebovaný z důvodu zacházení nad rámec nutného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

VII. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu. V případě našeho eshopu se jedná především o čalouněný nábytek, který je vyroben na zakázku dle vybraného potahu. Nebo nábytek na zakázku .


Vrácení zboží zhotoveného na zakázku
VII. V souladu s § 7 odst. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Sb. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a uvedeným ustanovením zákona, není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku nebo zboží na míru. (Např. Při objednávce sedačky nebo rohové sedací soupravy jde o zhotovení zboží na zakázku, protože si kupující volí barvu látky)
VIII. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Strany se mohou dohodnout, že místo vrácení kupní ceny prodávající vymění vrácené zboží za jiné zboží z nabídky v odpovídající hodnotě.
IX. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
X. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
XI. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
XII. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.
XIII. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.
XIV. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.
XV. Prodávající se může dohodnout na zrušení kupní smlouvy s kupujícím spotřebitelem i po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo s kupujícím spotřebitelem, kterému nevznikl nárok na odstoupení od smlouvy (zhotovení zboží na zakázku) nebo kupujícím podnikatelem, a to kdykoliv po uzavření kupní smlouvy. Pro tento případ vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody spočívající zejména v úhradě vzniklých nákladů a nárok na smluvní pokutu ve výši 3% z kupní ceny za každý den trvání smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
XVI. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne přijetí objednávky, pokud:
a) se zboží nevyrábí nebo se přestal vyrábět,
b) jestliže došlo k vyprodání zásob,
c) pokud není možné zboží dodat řádně a včas,
d) pokud kupující zboží nepřevzal řádně a včas.

Článek XI
řešení sporů

I. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.
II. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána příslušnost soudů Slovenskej republiky.
III. V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, je spotřebitel oprávněn obrátit se prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spotřebitel spokojen se způsobem vyřízení reklamace nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Žádost o nápravu je možné zaslat elektronickou poštou na e-mail info@nabytekmirek.cz nebo poštou na adresu prodávajícího. Pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu některému ze subjektů alternativního řešení sporů.
IV. Podmínky alternativního řešení sporu upravuje zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů.
V. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvom vnútra SR, mezi které patří například i Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk).
VI. Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, provozovanou EU. Stížnost lze podat vyplněním online formuláře na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Právo volby mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel.
VII. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel.
VIII. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout v zákonem stanovených případech, například pokud vyčíslena hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur nebo pokud podá spotřebitel návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího nebo marného uplynutí 30 denní lhůty pro vyjádření k žádosti.
IX. Alternativní řešení sporů je v zásadě bezplatné. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 eur.
X. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.
XI. Subjekt alternativního řešení sporů ukončí alternativní řešení sporu do 90 dnů ode dne jeho zahájení. Ve zvlášť složitých případech může subjekt alternativního řešení sporů lhůtu podle věty první prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně. Subjekt alternativního řešení sporů je povinen o každém prodloužení lhůty podle druhé věty neprodleně informovat strany sporu spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty.
XII. Pokud mezi stranami sporu nedojde k uzavření dohody a subjekt alternativního řešení sporů na základě skutečností, které zjistí při alternativním řešení sporu, dospěje k odůvodněnému závěru, že prodávající porušil práva spotřebitele podle předpisů na ochranu práv spotřebitele, ukončí alternativní řešení sporu vydáním nezávazného odůvodněného stanoviska.

Článek XII
Odpovědnost prodávajícího za vady a reklamační podmínky

I. Odpovědnost prodávajícího za vady a podmínky reklamace se řídí příslušnými ustanoveními reklamačního řádu přijatého provozovatelem a zveřejněném na internetové stránce www.nabytekmirek.cz.

Článek XIII
platnost smlouvy

I. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

Článek XIV
Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Článek XV
Závěrečná ustanovení

I. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.nabytekmirek.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak.
II. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
III. Prodávající není vázán žádným kodexem chování.
IV. Tyto obchodní podmínky jsou vypracované advokátní kanceláří Lanikova Group, s.r.o. pro provozovatele internetového obchodu www.nabytekmirek.cz, přičemž jsou chráněny ve smyslu zákona 618/2003 Sb. Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bez souhlasu autora je zakázáno toto autorské dílo jakýmkoli způsobem použít, a to zejména, nikoliv však výlučně, kopírovat, zveřejňovat, měnit, upravovat, rozšiřovat a jinak zneužívat.
V. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11.04.2017.

 

Vypracovala:       JUDr. Barbora Hambalek Lániková

Lanikova Group, s.r.o.

advokátska kancelária

www.lanikovagroup.sk